Договор поручения

Договір доручення

м. _______                                                                                                                     „____”_______200__ р.

________________________________, в особі _________________________________, що діє на підставі Статуту  з одного боку, та _______________________________________ (надалі – „Повірений”), в особі _____________________________________, що діє на підставі статуту з другого боку,

надалі разом „Сторони”, уклали цей договір про таке:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Повірений зобов’язується виконати роботу з митного оформлення і розміщення вантажів, що надходять на адресу Довірителя на митно-ліцензійний склад, а також від імені та за дорученням Довірителя надати послуги, зазначені у додатках до цього Договору, а Довіритель зобов’язується здійснювати розрахунки з Повіреним в порядку та строки,  визначені в статті 3 цього Договору.
1.2.    При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Повірений має право залучати третіх осіб (замісник). Повірений несе повну відповідальність за дії третіх осіб (замісників), яких він залучає для виконання своїх обов’язків за цим Договором.

2.    ОБОВ’ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

2.1.    Повірений зобов’язаний:
2.1.1.    виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Довірителя;
2.1.2.    на вимогу Довірителя надавати останньому інформацію про хід виконання доручення.
2.2.    Повірений несе відповідальність перед Довірителем за цілісність вантажів на митно-ліцензійному складі. У випадку пошкодження чи втрати вантажу після його прийняття і до моменту передачі його Довірителю, Повірений гарантує відшкодування Довірителю вартості такого майна відповідно до задекларованої у ВМД ІМ – 74 митної вартості.

3.    ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1.    За здійснення дій, визначених цим Договором та додатками до нього Довіритель зобов’язується:
3.1.1.    відшкодувати Повіреному витрати, що пов’язані із виконанням доручення та оплатити вартість послуг Повіреного, відповідно до тарифів, які оформлюються додатками до цього Договору. Вартість витрат, а також послуг Повіреного вказуються у рахунку Повіреного, який надається Довірителю для оплати;
3.1.2.    оплачувати рахунки Повіреного за надані послуги протягом 3-х банківських днів з дати виставлення рахунку. Видача вантажу з митно-ліцензійного складу проводиться після оплати рахунку;
3.1.3.    своєчасно забезпечувати Повіреного документами, які є необхідними для виконання доручення за цим Договором. Повірений повідомляє Довірителя про перелік таких документів письмовим факсовим повідомленням;
3.1.4.    не пізніше трьох місяців з дати оформлення вантажу на митно-ліцензійний склад здійснити оформлення вантажу у вільний обіг;
3.1.5.    надавати Повіреному всі необхідні документи для розміщення вантажу на митно-ліцензійному складі та його випуску у вільний обіг відповідно до чинного законодавства України.
3.1.6.    у випадку простою автомашини в вантажем  з вини Довірителя під митним оформленням та розвантаженням  більше нормативного терміну (48 годин не включаючи вихідних та святкових днів), Довіритель сплачує Повіреному штраф в розмірі 750 гривень за кожну наступну добу понад нормативного простою.

4.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.    За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Довіритель та Повірений несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2.    За порушення строків оплати, встановлених п. 3.1.2 цього Договору, Довіритель сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми наданих послуг за кожен день затримки платежу.
4.3.    У випадку порушення умов п. 3.1.4 цього Договору Довіритель  зобов’язаний провести зворотній вивіз вантажу із України та оплатити рахунок Повіреного за послуги та витрати Повіреного, які пов’язанні з розміщенням, митним оформленням і зберіганням вантажу на митному складі.
4.4.    Довіритель несе відповідальність за зміст документів, що надаються Повіреному для декларування вантажів на митно-ліцензійний склад згідно Митного кодексу України. У випадку виявлення працівниками митниці у вантажах Довірителя не задекларованих та/або невірно задекларованих, з вини Довірителя, товарів, компенсувати Повіреному всі матеріальні витрати, які він поніс по рішенню судових органів України.

5.    ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.    Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути із цього Договору чи у зв’язку з ним, будуть по-можливості вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
5.2.    У випадку, якщо вказані у п. 5.1 спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідним Господарським судом України.
5.3.    Відношення Сторін відповідно до цього Договору чи у зв’язку з ним, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

6.    СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.    Цей Договір набирає чинності з ____________р. та діє до  ___________ р. Строк дії цього Договору автоматично продовжується на той самий строк і на тих самих умовах у разі, якщо жодна із Сторін не проінформувала другу Сторону про інше за 30 днів до закінчення строку дії Договору.
6.2.    Будь-яка із Сторін може відмовитись від цього Договору в будь-який час шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про таке за 60 днів.

7.    ФОРС-МАЖОР

7.1.    Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у випадках настання форс-мажорних обставин, таких як війни, поводі, епідемії, епізоотії, страйки, ембарго тощо.
7.2.     Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений Торгово-Промисловою палатою України.
7.3.    Сторона, для якої сталась неможливість виконання своїх зобов’язань, повинна невідкладно повідомити в письмовій формі іншу Сторону про початок і припинення дії вищезазначених обставин, але у будь-якому разі не пізніше ніж 10 днів з моменту їх настання чи припинення.
7.4.    Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищезазначену обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

8.    ІНШІ УМОВИ

8.1.    Видача вантажу зі складу провадиться після отримання підтвердження з банку Повіреного про нарахування на рахунок Повіреного грошей за надані Довірителю послуги.
8.2.    Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину та є чинними у разі їх підписання уповноваженими представниками Сторін.
8.3.    Цей Договір укладений у 2-х примірниках – по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

9.    ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий