Про оподаткування заробітної плати нерезидентів, Лист ДПА

Про оподаткування заробітної плати нерезидентів, N 9345/6/17-0716, 22.09.2009, Лист,  Державна податкова адміністрація України

Державна податкова адміністрація України розглянула <…> лист <…> стосовно оподаткування заробітної плати нерезидентів і повідомляє.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється прийнятим Верховною Радою України Законом України від 22.05.03 р. N 889 «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон).

Нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України, згідно із ст. 2 Закону є платником податку з доходів фізичних осіб.

Дохід з джерелом його походження з України відповідно до пп. «ї» п. 1.3 ст. 1 Закону — це будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі у вигляді інших доходів як виплати чи винагороди за цивільно-правовими договорами, одержуваних резидентом або нерезидентом, якщо джерело виплати (нарахування) таких доходів знаходиться на території України, незалежно від резидентського статусу особи, що їх виплачує (нараховує).

Згідно із п. 1.1 та 1.3 «д» ст. 1 Закону заробітна плата — це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця. Також для цілей цього Закону під терміном «заробітна плата» розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв»»язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Статтею 8 Кодексу законів про працю України встановлено, що трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.09 р. N 322 «Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства» (далі — Порядок N 322) суб»»єкти Господарювання — роботодавці можуть тимчасово використовувати працю іноземців та/або осіб без громадянства на конкретному робочому місці або певній посаді лише за наявності у таких роботодавців Дозволів на використання праці іноземців, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, згода на обов»»язковість яких надана Верховною Радою України.

Наказом ДПА України від 05.10.04 р. N 581 «Про затвердження примірних форм Заяви фізичної особи — іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення фізичною особою — іноземцем резидентського статусу» для забезпечення виконання норм Закону впорядковано діяльність працедавців щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства і затверджено примірні форми Заяви фізичної особи — іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення резидентського статусу фізичною особою — іноземцем.

Після видачі податковим органом повідомлення (довідки), передбаченої Наказом N 581, іноземець набуває статусу податкового резидента України, і доходи, одержані ним від працедавця за виконання трудової функції (заробітна плата), оподатковуються у загальному порядку, встановленому Законом за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону.

В інших випадках, коли вимоги Наказу N 581 не виконано, будь-які доходи з джерелом їх походження і України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за ставкою пункту 7.3 статті 7 Закону, за винятком визначених у підпункті 9.11.3 пункту 9.11 статті 9 Закону доходів (проценти, дивіденди та роялті), до яких згідно з положеннями абзацу другого цього підпункту застосовується ставка податку, встановлена Законом для оподаткування цих же доходів резидентів (ставка п. 7.1 ст. 7 Закону).

Поряд з цим ст. 21 Закону передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов»»язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб»»єктів, які підпадають під його дію.

Щодо ваших посилань на наказ ДПА України від 29.01.04 р. N 50 «Про затвердження Податкового роз»»яснення щодо застосування окремих норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» та листи (податкові роз»»яснення) ДПА України, то вони не носять силу нормативно-правових актів і не можуть мати пріоритет над Законом.

Додатково повідомляємо, що в даний час ДПА України провадить роботу щодо внесення змін до вказаного Наказу N 50.

Заступник Голови О.Любченко

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий