Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку, Постанова НБУ

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку, N 159, 23.03.2009, Постанова, Національний банк України

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про Національний банк України» та з метою приведення порядку залучення банками України вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у відповідність до вимог статті 1060 Цивільного кодексу України, статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577 (зі змінами), що додаються.

2. Доповнити пункт 2.1 глави 2 розділу V Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за N 48/14739, двома новими абзацами такого змісту:

«Банк обліковує строкові вклади (депозити) та вклади (депозити) на вимогу за відповідними балансовими рахунками.

Банк обліковує вклад (депозит), залучений за договором банківського вкладу (депозиту), умовами якого встановлено строк зберігання вкладу (депозиту) та передбачено можливість неодноразового зняття вкладником частини вкладу (депозиту), як вклад (депозит) на вимогу».

3. Банкам України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) у відповідність до вимог цієї постанови.

4. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23.03.2009  N 159
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2009 р.
за N 345/16361

ЗМІНИ
до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами  ( див. текст )

1. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.2. Договір банківського вкладу (депозиту) укладається на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу [вклад (депозит) на вимогу] або на умовах повернення вкладу (депозиту) зі спливом встановленого договором строку [строковий вклад (депозит)].

Договором банківського вкладу (депозиту) може бути передбачено внесення грошових коштів або банківських металів на інших умовах їх повернення. Умови цього договору не можуть суперечити законодавству України».

2. У главі 2:

2.1. Доповнити пункт 2.3 новим абзацом такого змісту:

«Один примірник договору зберігається в банку, а другий банк зобов»»язаний надати клієнту під підпис».

2.2. У пункті 2.9 слова «за наявності дозволу, наданого головним банком цього підрозділу, погодженого з територіальним управлінням Національного банку України, та» виключити.

2.3. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

«2.10. Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених договорів банківського рахунку та договорів банківського вкладу (депозиту), зокрема, зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом».

3. У главі 3:

3.1. Доповнити пункт 3.3 чотирма абзацами такого змісту:

«У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі — вимога) банк зобов»»язаний:

прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім»»я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку;

взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.

Банк зобов»»язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку.».

3.2. Абзац третій пункту 3.4 виключити.

Директор Департаменту платіжних систем
Н.Г.Лапко

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий